Obchodní podmínky

pro poskytování výpočtu výživových hodnot prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové adrese www.etiketomat.cz

Provozovatel systému a poskytovatel služeb:

QSL s.r.o. se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, identifikační číslo: 24266396, DIČ CZ24266396, zápis do obchodního rejstříku: spisová značka C 198641 vedená u Městského soudu v Praze.

tel. +420 602 681 569, e-mail: info@etiketomat.cz (dále jen „poskytovatel“)

VÝZNAM OBCHODNÍCH PODMÍNEK A JAK PROBÍHÁ KOMUNIKACE

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) poskytovatele upravují práva a povinnosti smluvních stran:

vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „ smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového systému (portálu) na adrese http://www.etiketomat.cz, (dále jen „webové rozhraní“)

vzniklé při poskytování služeb (jak jsou definovány níže) prostřednictvím webového rozhraní

vzniklé při využívání webového rozhraní

a další související právní vztahy.

Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

V případě změny obchodních podmínek se na uživatele a příslušnou smlouvu vztahují obchodní podmínky ve znění, ve kterém byly účinné k okamžiku jejich odsouhlasení uživatelem.

V rámci uzavírání smlouvy a poskytování služeb souhlasí poskytovatel a uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku. Za komunikaci dle těchto obchodních podmínek se považuje písemná komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrních služeb, či doručená osobně, dále vyplnění příslušného formuláře či dotazníku uživatelem na webovém rozhraní a dále komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, a to za použití e-mailových adres a telefonních kontaktů poskytovatele uvedených ve webovém rozhraní a těchto obchodních podmínkách, e-mailových adres a telefonních kontaktů uživatele uvedených uživatelem v příslušných formulářích ve webovém rozhraní, nebo ve výše uvedené komunikaci každého z nich (dále jen „ komunikace“). Náklady na komunikaci a uzavření smlouvy si nese každá strana sama. Zpráva je v případě e-mailu doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

V otázkách neupravených smlouvou, obchodními podmínkami či komunikací se poskytování služeb řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní (včetně formulářů). Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní. Smlouva a tyto obchodní podmínky budou vykládány vždy v souvislosti s podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní a jejich smyslem a významem.

JAKÉ SLUŽBY SE POSKYTUJÍ

Poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní nabízí a poskytuje služby, kterými jsou zejména výpočet výživových hodnot potravin na základě zadání zákazníka ve webovém rozhraní aj. (dále jen „služby“).


OCHRANA SPOTŘEBITELE

V případě, že u nás objednáváte právní služby jako spotřebitel, tedy pokud jste fyzickou osobou a služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, vztahuje se na Vás zákonná ochrana spotřebitele. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Jako spotřebitel máte především:

právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek 4.3 těchto obchodních podmínek);

právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

JAK SE UZAVÍRÁ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Nabídka služeb uvedená ve webovém rozhraní není nabídkou na uzavření smlouvy, ale je pouze informativního charakteru. Veškeré nabídky na poskytnutí služby umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb, resp. tyto služby poskytnout.

Smlouva je uzavřena kliknutím uživatele na tlačítko “Zakoupit” ve webovém rozhraní u vybraného cenového tarifu

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě 14 dní, to ale neplatí v případě, že před uplynutím této uživatel již službu nebo její část obdržel.

Nabídka poskytnutí služby a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhran, nebo pokud byly zaslány e-mailem do okamžiku zaslání změněné nabídky nebo ceny uživateli nebo její úhrady poskytovateli či odsouhlasení ze strany uživatele (dle toho, co nastane dříve).


CENY SLUŽEB


Webové rozhraní obsahuje orientační nabídku služeb nabízených uživatelům. Cena služby bude stanovena vždy individuálně v rámci komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem, a to v návaznosti na náročnost poptávané služby a odhadovaný čas, který při přípravě služby poskytovatel stráví. V takovém případě na žádost uživatele poskytovatel navrhne cenu příslušné služby požadované uživatelem, a uživatel má právo rozhodnout se pro využití takové služby za nabízenou cenu, či nikoli.

Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (ve výši dle platných právních předpisů) a všech souvisejících poplatků a nákladů. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel uživateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu uživatele.

Cenu služeb dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

(1) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 115-1982790287/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

V případě bezhotovostní platby je cena služby uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Poskytovatel poskytuje službu uživateli nebo zpřístupní či zašle její výsledek uživateli až po uhrazení ceny služby, není-li mezi stranami dojednáno v komunikaci jinak, nebo nejsou-li stanoveny odlišné podmínky ve webovém rozhraní.


GARANCE KVALITY SLUŽEB A PODMÍNKY JEJICH POSKYTOVÁNÍ

Poskytovatel je společností podnikající v oboru konzultace a poradenství v odvětví potravin.

Poskytovatel postupuje při poskytování služeb vždy nestranně, nezávisle, chrání a prosazuje práva a oprávněné zájmy uživatele, a jedná s řádnou péčí a svědomitě.

V případě, že služba, která byla uživateli poskytnuta má vady, tedy neodpovídá uzavřené smlouvě, je uživatel oprávněn obrátit se s reklamací služby na poskytovatele. Po zjištění vady služby nás, prosíme, kontaktujte bez zbytečného odkladu. Poskytovatel se zavazuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů, vyřídit. O všech krocích v rámci vyřízení reklamace bude uživatel poskytovatelem informován.

Poskytovatel neodpovídá uživateli za způsobené škody. Výpočty výživových hodnot mají pouze informativní charakter, jsou závislé na zadané receptuře uživatelem. Výpočet je nutné konzultovat s odborníkem.


Práva a povinnosti stran jinde neupravené (tj. ve smlouvě, obchodních podmínkách, komunikaci, či v podmínkách webového rozhraní) se řídí příslušnými ustanoveními zákona o advokacii a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

MLČENLIVOST POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním služeb, ledaže ho této povinnosti uživatel zprostí.

Služba je poskytována vždy pouze konkrétnímu uživateli. Služba ani její výsledek nebudou zveřejňovány či poskytovány veřejnosti nebo jinému uživateli, než který si ji objednal a uhradil.

CO BY MĚL UŽIVATEL VĚDĚT

Uživatel bere na vědomí, že:

při poskytování služeb vychází poskytovatel pouze z informací sdělených mu uživatelem, přičemž správnost a úplnost informací poskytovatel nezkoumá a předpokládá, že všechny sdělené informace jsou úplné a pravdivé, a že neexistují žádné další relevantní informace než ty, které mu byly sděleny;

poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za legalitu, věcnou správnost a smysluplnost rozhodnutí a instrukcí uživatele a při své činnosti plně spoléhá na pravdivost a úplnost všech informací a podkladů získaných od uživatele;


programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní jsou chráněny autorským právem;
programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní jsou chráněny autorským právem;

poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku užití webového rozhraní v rozporu s jeho určením;

služby a jejich výsledky jsou určeny pro výlučné použití příslušného uživatele a nesmí být předány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;

poskytnuté služby nemohou nahradit služby poskytované odborníky či jinými poradci;

služby a jejich výsledky vycházejí z právního stavu platného v době poskytnutí služby;

Uživatel nesmí:

při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz;

vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní;

užívat webové rozhraní nebo služby takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel:

souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty (e-mailová adresa) a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“);

uvede své osobní údaje správně a pravdivě

bez zbytečného odkladu informuje poskytovatele o změně ve svých osobních údajích;

(4) potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů;

souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a dále pro účely zasílání informací, obchodních sdělení a nabídek uživateli (a to i automatickým rozesíláním elektronické pošty);

pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může kdykoli:

požadovat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a tito vysvětlení bezodkladně poskytnout;

požadovat na poskytovateli nebo zpracovateli odstranění takto vzniklého stavu (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů);

Poskytovatel:

prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů

zajistí, že budou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití;

může zpracováním osobních údajů uživatele pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, o čemž uživatele vyrozumí;

bude zpracovávat osobní údaje po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem;

poskytne na žádost uživatele informaci o zpracování svých osobních údajů, přičemž poskytovatel může za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu uživateli, přičemž poskytovatel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky služby budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

10.4. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností ve webovém rozhraní a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Neviete si rady ? Kontaktujte nás, radi Vám poradíme.

Video návod - ako zadať prvú receptúru

Kontaktujte nás

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom označovania, neváhajte nás kontaktovať

Ďakujeme za odoslanie kontaktného formulára. Budeme Vás čo najskôr kontaktovať späť, najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.


Obchodné podmienky

Naša adresa

QSL s.r.o., Plaská 622/3, 150 00 Praha 5

IČ: 24266396
DIČ: CZ24266396
Zápis do OR: spisová značka C 198641 vedená u Městského soudu v Praze.

Telefon: +420 606 638 871, +420 608 228 414
Email: info@etiketomat.cz
Web: www.qualitysl.cz

Spojte sa s nami